Szos

10 tekstów – auto­rem jest Szos.

Nasze ser­ce płonie z miłości,a po­tem zos­ta­je żar które­go często do­gasić nie ma jak. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 25 grudnia 2010, 14:11

Na­wet nie wiem kiedy...cza­sami na­wet nie chce­my,ale ona i tak nas do­pada, a na imię ma miłość . 

myśl
zebrała 62 fiszki • 21 października 2010, 20:04

Praw­dzi­we uczu­cie nig­dy nie ma końca - ono tyl­ko się ukrywa. 

myśl dnia z 26 lutego 2014 roku
zebrała 137 fiszek • 28 czerwca 2010, 15:24

Miłość jest pięknem,ale tyl­ko wte­dy gdy jest szcze­ra,praw­dzi­wa i pełna uczuć . 

myśl
zebrała 75 fiszek • 27 czerwca 2010, 19:28

Naj­pierw bu­duje­my dom z uczuć, a później sa­mi niszczy­my jed­nym fałszy­wym ruchem wszys­tko,na co pot­rze­bowa­liśmy ty­le czasu... 

myśl
zebrała 77 fiszek • 26 czerwca 2010, 14:27

Praw­dzi­wa miłość jest cen­niej­sza od naj­szczer­sze­go złota. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 25 czerwca 2010, 13:46

Na­wet gdy go nie ma obok - to zaw­sze jest naszym oj­cem . 

myśl
zebrała 64 fiszki • 23 czerwca 2010, 10:36

Próbuj­my dążyć do cze­goś,cze­go wcześniej się ba­liśmy tyl­ko dla­tego,że w głowie tkwiła myśl,że to się nie uda . 

myśl
zebrała 52 fiszki • 16 czerwca 2010, 19:15

Mi­jają cza­sem marze­nia,tyl­ko dla­tego,że zra­ziliśmy się nieuda­nymi próba­mi ich reali­zac­ji . 

myśl
zebrała 51 fiszek • 15 czerwca 2010, 21:54

Miłość to coś cze­go nie będzie w sta­nie zro­zumieć na­wet na­jin­te­ligen­tniej­szy człowiek,gdy jej nie poczu­je . 

myśl
zebrała 60 fiszek • 14 czerwca 2010, 15:11

Szos

Na imię mam Paulina i lat też mam odpowiednią ilość. Jeżeli mam napisać coś o sobie to przede wszystkim to,że jestem osobą spontaniczną,ale myślącą. Podejmuję złe i dobre decyzje, natomiast staram się nie wpadać w dól tak głęboki,że nie umiałabym z niego wyjść. W każdej sytuacji widzę rozwiązanie. Jeżeli chodzi o to kim naprawdę jestem ? Zwykłym człowiekiem .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szos

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność